NDFN Logo

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसरी लिने?

सुनाईसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने प्रकृयाको जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
– नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।
– २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो ।

© सर्वाधिकार - राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram सामग्रीमा स्किप गर्नुहोस्