Support

What are the provisions in the law against discrimination?

नेपालको कानुन अनुसार कसैलाई पनि भेदभाव गर्न पाईदैन । अपाङ्गताका बारेमा थप व्यवस्था के छ?

Look in sign language

नेपालको संबिधान धारा १८ उपधारा ३ मा “राज्यले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा भेदभाब गर्ने छैन” भनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थात सबै नागरीक कानुनका अगाडी बराबर हुनेछन् भनिएको छ ।

© Copyright - National Federation of the Deaf Nepal
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content