Support

How to transfer land from Land Revenue Office?

मालपोत कार्यालयबाट जग्गा नामसारी गर्ने प्रकृयाको जानकारी यस सामाग्रीमा पाइन्छ।

The process of getting this service from the Land Revenue Office
- नामसारी माग निवेदन
- जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा
- नागरिकताको प्रमाण पत्र
- मालपोतमा बुझाएको रसिद
- नाता प्रमाण
- Death registration proof
- स्थानीय निकायको किटानी सिफारिस
- सार्वजनिक सूचना
- सर्जमिन
- अन्य प्रमाण

© Copyright - National Federation of the Deaf Nepal
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content