Support

How to renew the association from the district administration office?

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सङ्घसंस्था नविकरण गर्नेसम्बन्धी जानकारी यस सामाग्रीमा समेटिएको छ।

क) संस्था नविकरण गरि पाउँ भन्‍ने विषयको संस्थाको आधिकारिक निवेदन पत्र ।
ख) सक्कल लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, लेखा परिक्षकको प्यानमा दर्ता भएको प्रमाणको प्रतिलिपी र नविकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी ।
ग) आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर फछ्र्यौट भएको प्रमाण पत्र
घ) सम्बन्धित स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका) को कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
ङ) संस्थाका हालको कार्य समितिका सबै पदाधिकारीको नाम ,निर्वाचन भएको भए मिति खुलाउने ।

© Copyright - National Federation of the Deaf Nepal
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content