Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • You
 • You

  You

  तपाई/तिमी You (सर्व.) निम्नदेखि उच्च आदरार्थी शब्द । संकेत– तिम्रो नाम के वाक्य– तिम्रो नाम के हो ?
  You 1


  You body