Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Yes
 • Yes

  Yes

  हो Yes (अव्य.) सहमतिसूचक वा स्वीकृतिसूचक शब्द । (अ.क्रि.)आज्ञार्थी भाव बुझाउने शब्द । संकेत– नेपाल राजधानी काठमाडौं हो वाक्य– नेपालको राजधानी काठमाडौं हो ।
  Yes 1


  Yes palm