Throat

Throat

घाँटी Throat (ना.) शिरमुनि रहेको गोलाकार तथा लामो, अंग, कण्ठ, गर्धन, गला । संकेत– जिराफ घाँटी लामो वाक्य– जिराफको घाँटी लामो ।
Throat 1


Throat neck