Seventeen

Seventeen

सत्र Seventeen (17) (ना.) दस र सातको योगबाट बन्ने संख्या, १७ । सं.– एक + सात संकेत– १७
Seventeen 1


Seventeen palm