Second

Second

सेकेण्ड Second (ना.) मिनेटभन्दा कमको एकाइ अर्थात् साठी सेकेण्डको एक मिनेट । संकेत– घडी सेकेण्ड वाक्य– घडीमा सेकेण्ड सुइ चलिरहेको छ ।
Second 1


Second pulse