Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Name
 • Name

  Name

  नाम Name (ना.) कुनै पनि प्राणी वा वस्तुलाई बुझाउने वा चिनाउने शब्द, संज्ञा । संकेत– तिम्रो नाम के वाक्य– तिम्रो नाम के हो ?
  Name 1


  Name forehead