Mother

Mother

आमा/माता Mother (ना.) आफूलाई जन्म दिने स्त्री, जननी, ममी, मामु । सं.– महिला + (आमा) संकेत– आमा घरमा वाक्य– आमा घरमा हुनुहुन्छ ।
Mother 1


Mother nose