Koiralo

Koiralo

कोइरालोः *KOIRALO (A kind of vegetable like flower) (ना.) सेतो फूल विशेष, अचार खान प्रयोग हुने फूल । सं ः सेतो फूल संकेत ः कोइरालो अचार धेरै मिठो वाक्य ः कोइरालोको अचार साह्रै मिठो हुन्छ ।
Koiralo 1


Koiralo mouth