Learn Symbols

 • Home
 • Learn Symbols
 • Head
 • Head

  Head

  टाउको Head (ना.) शरीरको घाँटीदेखि माथिको मुख्य अंग, शिर, माथ । संकेत– टाउको भित्र मगज, गिदी आदि वाक्य– टाउकोभित्र मगज, गिदी आदि रहेका हुन्छन् ।
  Head 1


  Head top-head