Fifteen

Fifteen

पन्ध्र Fifteen (15) (ना.) दस र पाँचको योगबाट बन्ने संख्या, १५ । सं.– एक + पाँच संकेत– १५
Fifteen 1


Fifteen palm