Eye-Brow

Eye-Brow

आँखीभौं Eye-Brow (ना.) आँखामाथिको र निधारभन्दा मुनिको डिल र त्यहाँ उम्रने तेर्सो रौंको रेखा । संकेत– दुई आँखीभौं वाक्य– आँखामाथि दुई आँखीभौं ।
Eye-Brow 1


Eye-Brow eye