Etemity

Etemity

कहलाउनु ः Etemity (ना) प्रसिद्ध हुनु, नाम चल्नु, कहलिनु । सं ः नाम + घोषणा सङ्केत– गाउँ ठुलो मान्छे कहलाउनु वाक्य– ऊ गाउँको ठुलो मान्छे कहलाएको छ ।
Etemity 1


Etemity forehead