Eleven

Eleven

एघार Eleven (11) (ना.) दस र एकको योगबाट बन्ने संख्या, ११ । सं.– एक + एक संकेत– ११
Eleven 1


Eleven palm