Crimson

Crimson

कलेजी Crimson (वि.) कलेजोको जस्तो रङ भएको । सं.– ओठ संकेत– कलेजी रङ टि–सर्ट किन्नु विचार वाक्य– कलेजी रङको टि–सर्ट किन्ने विचार गरेको छु ।
Crimson 1


Crimson mouth