Coincidence

Coincidence

संयोग Coincidence (ना.) दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तु वा तत्व एक साथ मिल्ने वा जोरिने काम, अकस्मात हुने मिलन । सं.– अचानक + जस्तै संकेत– संयोग पुरानो साथी भेट्नु वाक्य– संयोगले पुरानो साथीसँग भेट भयो ।
Coincidence 1


Coincidence forehead