Circle

Circle

गोलो, वृत्त Circle (ना.) ज्यामितीय चिन्ह । संकेत– द्द अm व्यास वृत्त बनाउनु वाक्य– २ से.मी. व्यास भएको वृत्त खिच ।
Circle 1


Circle body