Carry Over/Obtaining

Carry Over/Obtaining

हातलागि Carry Over/Obtaining (ना.) अंकगणितीय जोड वा घटाउमा प्रयोग हुने एक सूत्र । संकेत– १५+१७ गर्नु हातलागि प्रयोग वाक्य– १५+१७ को हिसाब गर्दा हातलागि प्रयोगमा आउँछ ।
Carry Over/Obtaining 1


Carry Over/Obtaining body