Body/Human Body

Body/Human Body

शरीर Body (ना.) टाउकोदेखि खुट्टासम्मको सम्पूर्ण अंग भएको समूह, जीउ, देह, काय । संकेत– शरीर सफा आवश्यक वाक्य– हाम्रो शरीरलाई सफा राख्नु आवश्यक छ ।
Body/Human Body 1


Body/Human Body body