Before

Before

अघि Before (ना.यो.) पहिले, उहिले, अगाडि । संकेत– अघि पाठ अभ्यास भयो ? वाक्य– अघि दिएको पाठको अभ्यास ग¥यौ ?
Before 1


Before hand-up