Baishakh

Baishakh

बैशाख *BAISHAKH (ना.) विक्रम सम्वत्को पहिलो महिना । सं.– पहिलो + महिना संकेत– सुरु महिना बैशाख वाक्य– बैशाख हाम्रो वर्षको पहिलो महिना हो ।
Baishakh 1


Baishakh body