Ash Colour

Ash Colour

खरानी रङ्ग Ash Colour (ना.) खरानीजस्तो रङको । सं.– दाउरा फुक्नु + खरानी संकेत– खरानी रङ्गको घर वाक्य– त्यो घर खरानी रङ्गको रहेछ ।
Ash Colour 1


Ash Colour palm