Annually

Annually

वार्षिक Annually (वि.) प्रत्येक वर्षको, वर्ष दिनको, वर्षभरिको । सं.– वर्ष + सम्म संकेत– वार्षिक कार्यतालिका बनाउनु वाक्य– आ–आफ्नो कामको वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुहोस् ।
Annually 1


Annually head